Het archief van Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie (CNAPD)

Het archief van de Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie (CNAPD) is van belang voor de studie van de vredesbewegingen (in het bijzonder anti-raketten) en derdewereldbewegingen in de jaren 1970 en 1980. Het geeft tevens een beeld over de interactie die bestond tussen de actoren van deze bewegingen.

Dit fonds werd volledig herschikt in een aantal reeksen: uitgaven van de CNAPD (tijdschriften en dossiers); tijdschriften met betrekking tot pacifisme, ontwikkeling, vrijheden en aanverwante vraagstukken; documentaire dossiers, correspondentie; notulen van vergaderingen, communiqués en rondzendbrieven; dossiers in verband met door de CNAPD opgezette acties (campagnes, betogingen en banden met aangesloten verenigingen); en de boekhouding. De documenten hebben betrekking op de periode 1970-1996. De jaren 1980 zijn het volledigst en het best gedocumenteerd terwijl er wat de jaren 1971-1975 betreft nogal wat leemtes voorkomen.

De CNAPD, Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie, werd opgericht te Brussel op 19 september 1970  (eerst onder de benaming Comité national d’action pour la paix et le développement). De stichters waren Jean Van Lierde, René Marchandise en Jean Dubosch. Zij hadden tot doel het samenbrengen van Franstalige jeugdbewegingen, organisaties begaan met ontwikkelingssamenwerking en vredesbewegingen rond thema's van vrede, ontwikkeling van de Derde Wereld en strijd voor democratische vrijheden. Zo ijverde de CNAPD voor de erkenning van de gewetensbezwaarden, voor de inrichting van een atoomvrije zone in Europa, voor democratische rechten, voor de ontwikkeling van de volkeren (meer bepaald in de Derde Wereld), voor de bescherming van het leefmilieu, tegen racisme en xenofobie en tegen de dominantie van de geïndustrialiseerde landen in de wereld. De organisatie verwierf naam door anti-rakettencampagnes en betogingen in de jaren 1980 (tot 300.000 betogers in 1983) als protest tegen de opstelling van NAVO-raketten in Europa. Na de val van de Berlijnse muur die een einde maakte aan de Oost-West tegenstelling ging de CNAPD zich meer toeleggen op mensenrechten en sociale vraagstukken zoals jongerenwerkloosheid en uitsluiting.

De inventaris van deze fonds kan worden geraadpleegd via onze online catalogus.